Gujatrat Online


Gujarati Poems

- . H. cH

 

«É, lW ` yɮ yɴɱ »´ÉSU + NɆ,
{ɾ {H` +o ~»ÉǾH + »É ɾ.

{ SɇHl? {, Lɮ W H, - {, q«É { »É !
G«É S{ „Éy? + WNɆ L q Sɾ,

H` SɃ »ÉֆKl CN, { WN Xil,
»ÉHɱ ~ɇm ÌlÉ, W +H q Ul !

{ɾɳ q NɆ, W A ~e +`&
+{ H ムl Xǃ, ȃL, { + H` !

'ql', '+~ɆN', '', S{ »Éi«É l „É;
H ɇ{ H` A { l Hq Xi„É.

~Ɇl «É q, l AlɆ o W »Éɾ,
W y҆W ! W Ll ! lɱ»É ~l H`ɴɴ&

qq „Éyy + HS „É q~ NɆ,
qq AX +É A, - ~U W lɾ.

( "iHɆ" o )


We hope you enjoy this section.
For suggestions/ comments contact us!