Gujatrat Online


Gujarati Poems

¾ú‡†÷{Éà §ÉWðlÉÉÅ

¾ú‡†÷{Éà §ÉWðlÉÉÅ

- NÉàƒÉ±É

¾ú‡†÷{Éà §ÉWðlÉÉÅ ¾úWÖð HíÉà>{ÉÒ ±ÉÉWð WðlÉÉÅ {ÉoÉÒ XiÉÒ †à÷;
Wðà{ÉÒ »ÉÖ†÷lÉÉ „ÉɃɇ³«ÉÉ »ÉÉoÉ, ´Éqàö ´Éàqö´ÉÉiÉÒ †à÷.

´É¾úɱÉà ANÉÉ«ÉÉ⠡ɾú±ÉÉqö, ¾ú†÷iÉÉHÅí»É ƒÉÉ«ÉÉâ †à÷;
‡´É§ÉÒºÉiÉ{Éà +É~«ÉÖÅ †÷ÉWð, †÷É´ÉiÉ »ÉžúÉ«ÉÉâ †à÷. - ¾ú‡†÷{Éà.

´É¾úɱÉà {Ɇ÷˻ɾú ƒÉ¾àúlÉÉ{Éà ¾úɆ÷, ¾úÉoÉÉà¾úÉoÉ +É~«ÉÉà †à÷
zÉÖ´É{Éà +É~«ÉÖÅ +‡´ÉSÉ±É †÷ÉWð, ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà Hí†÷Ò oÉÉ~«ÉÉà †à÷. - ¾ú‡†÷{Éà.

´É¾úɱÉà ƒÉÒ†÷ÉÅ lÉà ¥ÉÉ>{ÉÉÅ ]àñ†÷ ¾ú³É¾ú³ ~ÉÒyÉÉÅ †à÷;
~ÉÅSÉɳÒ{ÉÉÅ ~ÉÚ«ÉÉÇ SÉÒ†÷, ~ÉÉÅeô´É HíÉƒÉ HíÒyÉÉÅ †à÷. - ¾ú‡†÷{Éà.

´É¾úɱÉà +ÉNÉà »ÉÅlÉÉà{ÉÉÅ HíɃÉ, ~ÉÚ†÷iÉ H퇆÷«ÉÉÅ †à÷;
NÉÖiÉ NÉÉ«Éà NÉàƒÉ±É Hí†÷ Xàeô, ¾àúlÉà qÖö&LÉ ¾ú‡†÷«ÉÉÅ †à÷. - ¾ú‡†÷{Éà.

 


We hope you enjoy this section.
For suggestions/ comments contact us!